PRODUCTS

VIM BAR…

₹ 46 ₹ 48

VIM LEMON…

₹ 19 ₹ 20

PATANJALI…

₹ 10 ₹ 10

VIM LIQUID…

₹ 39 ₹ 40

VIM BAR…

₹ 46 ₹ 48

XPERT DOUBLE…

₹ 44 ₹ 45