PRODUCTS

AASHIRVAAD…

₹ 190 ₹ 195

UTTAM MAIDA…

₹ 22 ₹ 23

GAAY CHHAP…

₹ 44 ₹ 47

UTTAM IDLI…

₹ 70 ₹ 72

UTTAM SOOJI…

₹ 27 ₹ 28

SATVAM GULAB…

₹ 130 ₹ 135

UTTAM MAIDA…

₹ 42 ₹ 44

UTTAM FALHARI…

₹ 65 ₹ 70

SHRADDHA…

₹ 125 ₹ 145

GAAY CHHAP…

₹ 52 ₹ 54