FRUITS

SAFARJAN…

₹ 180 ₹ 200

KELA (BANANA…

₹ 50 ₹ 60

ANANAS  (…

₹ 100 ₹ 120

DADAM (POMEGRANATE…

₹ 100 ₹ 120

KIWI GREEN…

₹ 110 ₹ 150

PLUM (ALOO…

₹ 220 ₹ 250